Vývojová dysfázie

Vývojová dysfázie je narušení komunikační schopnosti, zasahující celou osobnost člověka. Dochází k narušení vývoje řeči již od samého počátku a ve všech jazykových rovinách, kdy dítě není schopno naučit se mluvit běžným, přirozeným způsobem. Vývoj řeči probíhá jinak než u prostého opoždění ve vývoji řeči. K jejímu opoždění však dochází vždy.

Jak se projevuje

Příčiny vývojové dysfázie

Řečové dráhy se v mozku z různých důvodů vyvíjejí odlišně. Vlivem toho pak dochází k deformovanému zpracování sluchových a řečových signálů, následně pak k chybné verbální, motorické reakci. Mozkové dráhy jsou vzájemně propojeny, proto nesprávně vytvořené dráhy negativně ovlivňují funkce i ostatních blízkých drah.

Terapie vývojové dysfázie

Klinický logoped pomocí speciálních cvičení rozvíjí motoriku dítěte, včetně orofaciální motoriky.