Vzájemná provázanost účetních výkazů

Obr. 1 – Vzájemná provázanost účetních výkazů

Výsledek hospodaření za účetní období (čistý zisk nebo ztráta, anglicky často zkr. EAT) se z výkazu zisku a ztráty promítá do rozvahy do vlastního kapitálu. Pokud sestavujeme výkaz cash flow přímou metodou, potom konečný stav hotovosti z tohoto výkazu musí souhlasit s položkou Peníze v rozvaze. V případě sestavování výkazu CF nepřímou metodou sestavujeme tento výkaz jako poslední a za zdroj nám slouží právě výsledovka a rozvaha. Z výsledovky využíváme opět čistý zisk a odpisy (jako součást provozních nákladů) a dále sledujeme změny stavu jednotlivých položek aktiv a pasiv mezi začátkem a koncem daného období. Blíže vše znázorňuje následující obrázek.

Obr. 2 – Provázanost účetních výkazu při sestavení CF nepřímou metodou

Při změně stavu aktiv a pasiv musíme vycházet z logiky věci a uvažovat, jaký měly tyto změny skutečný dopad na hotovost firmy. Budeme-li uvažovat např. změnu (růst) hodnoty pohledávek, k čemu ve skutečnosti ve firmě došlo? Firma musela vystavit fakturu, a generovala tak výnos, který se projevil ve výsledovce, a vzrostl zisk. Zároveň však nedošlo k úhradě této faktury (pohledávky rostly), a je tedy nutné o tento nárůst snížit hodnotu ve výpočtu cash flow. Obdobně můžeme postupovat také u dalších položek.