Vznik a evidence pracovního úrazu, oznámení o jeho vzniku a ohlašovací povinnost

Vznik pracovního úrazu

V případě vzniku nežádoucí události, jakou je pracovní úraz, spočívají hlavní povinnosti zejména na zaměstnavateli.

Důležité: Zaměstnavatel je povinen uskutečnit neodkladné úkony: zejména poskytnout první pomoc a dále také provést opatření, jež zabrání vzniku dalších škod na zdraví či majetku.

Obdobné povinnosti má i sám zaměstnanec, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí. Především musí úraz neprodleně nahlásit svému nadřízenému zaměstnanci. Povinností zaměstnanců je také okamžitě informovat o úrazu svého kolegy či jiného člověka, dojde-li k němu v místě pracoviště a zaměstnanci se stanou jeho svědky. Samozřejmostí je i poskytnutí první pomoci zraněnému a přivolání lékaře.

Evidence pracovních úrazů

Zaměstnavatel má povinnost vést v knize úrazů evidenci o všech úrazech, i když jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost zaměstnance nebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující 3 kalendářní dny. Zaměstnavatel vede evidenci o úrazech v knize úrazů v elektronické nebo listinné podobě.

Evidence musí obsahovat následující předepsané údaje

 • jméno, popřípadě jména, a příjmení (dále jen „jméno“) zaměstnance postiženého úrazem;
 • datum a hodinu úrazu;
 • místo, kde k úrazu došlo;
 • činnost, při níž k úrazu došlo;
 • počet hodin odpracovaných bezprostředně před vznikem úrazu;
 • celkový počet zraněných osob;
 • druh zranění a zraněné části těla podle přílohy č. 3 k vládnímu nařízení (Klasifikace druhů zranění podle Metodiky evropské statistiky pracovních úrazů a záznam o úrazu – hlášení změn);
 • popis úrazového děje;
 • druh úrazu;
 • zdroj úrazu;
 • příčiny úrazu;
 • jména svědků úrazu;
 • jméno a pracovní zařazení toho, kdo údaje zaznamenal.

Pokud došlo k úrazu u jiného zaměstnavatele, k němuž byl zaměstnanec vyslán nebo dočasně přidělen, zaznamenají uvedené údaje do knih úrazů oba zaměstnavatelé – zaměstnavatel zaměstnance postiženého úrazem i zaměstnavatel, k němuž byl tento zaměstnanec vyslán či dočasně přidělen.

Zaměstnavatel vydá zaměstnanci na jeho žádost potvrzenou kopii nebo výpis údajů o jeho úrazu z knihy úrazů. Dojde-li ke smrtelnému úrazu, vydá zaměstnavatel příslušné dokumenty rodinným příslušníkům zaměstnance na jejich žádost.

Zaměstnavatel je povinen vyhotovovat záznamy a vést dokumentaci ke všem pracovním úrazům, jestliže došlo ke zranění s následkem pracovní neschopnosti zaměstnance delší než 3 dny nebo úmrtí zaměstnance.

Všichni zaměstnavatelé jsou povinni vést evidenci zaměstnanců s uznanou nemocí z povolání a na základě hodnocení četnosti a závažnosti nemocí z povolání podle příslušné evidence uplatnit opatření k odstranění nebo minimalizaci rizikových faktorů na pracovišti a v jednotlivých provozech.

Poznámka: Vláda ČR je zmocněna stanovit nařízením vzory dokumentů, k nimž patří například kniha úrazů, evidence úrazů a nemocí z povolání, vzor záznamu o úrazu, seznam institucí pro hlášení a další. Takovým předpisem je nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění novely provedené nařízením vlády č. 170/2014 Sb., které stanoví vzory dokumentů v příloze.

Ohlašovací povinnost a oznámení o vzniku pracovního úrazu

Jak již víme z 1. lekce, zaměstnavatel má povinnost ohlásit pracovní úraz a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím. Připomeňte si tedy schéma z 1. lekce, které vypovídá o tom, které instituce je nutné ve kterých případech informovat.

Záznam o pracovním úraze

Zaměstnavatel je povinen vyhotovovat záznamy a vést dokumentaci o všech pracovních úrazech, jejichž následkem došlo ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny nebo k úmrtí zaměstnance. Jedno vyhotovení záznamu o úrazu je povinen předat postiženému zaměstnanci a v případě smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným příslušníkům.

Záznam o úrazu vyhotovuje zaměstnavatel neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl. Záznam předá bez zbytečného odkladu oprávněným osobám, kterou je postižený zaměstnanec a v případě smrtelného pracovního úrazu jeho rodinní příslušníci.

Poznámka: Vzor záznamu o úrazu uvádí nařízení vlády č. 201/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v příloze č. 1. Pro vás je k dispozici jako příloha této lekce.

Zaměstnavatel je povinen ohlásit pracovní úraz a zaslat záznam o úrazu za uplynulý kalendářní měsíc nejpozději do 5. dne následujícího měsíce stanoveným orgánům a institucím, a sice:

 • územně příslušnému útvaru Policie České republiky, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že byl v souvislosti s pracovním úrazem spáchán trestný čin;
 • příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti;
 • příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu;
 • zdravotní pojišťovně, u níž je zaměstnanec postižený pracovním úrazem pojištěn;
 • organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

Důležité: Pro poslední dva body (zdravotní pojišťovnu zaměstnance a pojišťovnu zaměstnavatele) platí lhůty uvedené v 1. lekci ve 4. kapitole.

V případě smrtelného pracovního úrazu zašle zaměstnavatel záznam o úrazu uvedeným orgánům a institucím vždy, nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl.

Důležité: Zaměstnavatel je povinen přijímat opatření proti opakování pracovních úrazů! Vzor tohoto opatření naleznete opět v příloze k této lekci.

Pokud zaměstnavatel odeslal záznam o úrazu a následně se dozví o skutečnostech, které vedou ke změně údajů, jež jsou v něm uvedeny, vyhotoví záznam o úrazu – hlášení změn. Záznam o úrazu – hlášení změn vyhotoví zaměstnavatel vždy v případě, že:

 • hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance přesáhla 5 dnů;
 • dočasná pracovní neschopnost byla ukončena po odeslání záznamu o úrazu;
 • zaměstnanec postižený úrazem na jeho následky nejpozději do 1 roku zemřel;
 • došlo ke změně v posouzení zdroje či příčiny úrazu nebo jeho povahy, popřípadě k jiným skutečnostem, jež mají vliv na zpracování a obsah záznamu o úrazu – hlášení změn.

Vzor tohoto záznamu o úrazu – hlášení změn naleznete opět v příloze k této lekci.

Poznámka: Vzor záznamu o úrazu uvádí nařízení vlády č. 201/2010 Sb., ve znění účinném od 1. 1. 2015 v příloze č. 1.

Vzor záznamu o úrazu – hlášení změn uvádí nařízení vlády č. 201/2010 Sb., ve znění účinném od 1. 1. 2015v příloze č. 2.

Klasifikaci druhů zranění podle Metodiky evropské statistiky pracovních úrazů uvádí nařízení vlády č. 201/2010 Sb., ve znění účinném od 1. 1. 2015 v nové příloze č. 3.

Záznam o úrazu – hlášení změn zašle zaměstnavatel výše uvedeným orgánům a institucím a rovněž odborové organizaci a zástupci pro oblast BOZP.

Poznámka: Záznam o úrazu i záznam o úrazu – hlášení změn zasílá zaměstnavatel elektronicky nebo v listinné podobě. Za účelem možnosti vyplňování záznamů elektronicky jsou na příslušných stránkách státní správy (např. na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR) zveřejněny formuláře pro vyplňování online ve formátech FO nebo ZFO.