Vznik pracovního poměru

Pracovní poměr je smluvním vztahem mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Obě strany stvrzují podpisem, že se dohodly na pracovní činnosti, kterou bude zaměstnanec vykonávat pro zaměstnavatele za mzdu. Sjednává se podle platných právních norem, v České republice podle ustanovení zákoníku práce, který mimo jiné stanoví, že pracovní poměr musí být vždy uzavřen písemnou formou. Může být uzavřen jak na dobu neurčitou, kdy vzniká trvalý pracovní poměr, tak na dobu určitou, po jejímž uplynutí pracovní poměr skončí.

V praxi to znamená, že se pracovní poměr zakládá pouze pracovní smlouvou, jež musí být uzavřena písemně, a vzniká dnem, který v ní byl určen jako den nástupu do práce. Forma (vzor) pracovní smlouvy není předepsána, může mít tedy jakoukoliv písemnou podobu.

Pracovní smlouva musí obsahovat tzv. podstatné náležitosti, jimiž jsou:

 • druh práce;
 • místo výkonu práce;
 • den nástupu do práce.

Nejsou-li platně sjednány všechny podstatné náležitosti pracovní smlouvy, ale fyzická osoba už začala pro zaměstnavatele s jeho souhlasem pracovat, vznikne tzv. faktický pracovní poměr, tedy právní vztah, kde oběma účastníkům vzniknou povinnosti posuzované podle zákoníku práce.

Zaměstnavateli vzniká po uzavření pracovního poměru povinnost písemně informovat zaměstnance o základních právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru (nevztahuje se na pracovní poměr kratší než 1 měsíc), pokud tyto informace nejsou obsaženy v pracovní smlouvě. Jde zejména o:

 • jméno, popřípadě jména a příjmení zaměstnance a název a sídlo zaměstnavatele, je-li právnickou osobou, nebo jméno, popřípadě jména a příjmení a adresu zaměstnavatele, je-li fyzickou osobou;
 • bližší označení druhu a místa výkonu práce;
 • údaj o délce dovolené, popřípadě uvedení způsobu určování dovolené;
 • údaj o výpovědních dobách;
 • údaj o týdenní pracovní době a jejím rozvržení;
 • údaj o mzdě nebo platu a způsobu odměňování, splatnosti mzdy či platu, termínu výplaty mzdy nebo platu, místu a způsobu vyplácení mzdy či platu;
 • údaj o kolektivních smlouvách, které upravují pracovní podmínky zaměstnance, a označení smluvních stran těchto kolektivních smluv.

Další způsob, na jehož základě může být přidělována práce, představuje právní vztah založený dohodou. Dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr musí mít vždy písemnou formu. Nutno však současně dodat, že zaměstnavatel má zajišťovat plnění svých úkolů především zaměstnanci v pracovním poměru. Dohoda, jako alternativa pracovního poměru, může být dvojího charakteru:

 • dohoda o provedení práce (DPP);
 • dohoda o pracovní činnosti (DPČ).

Jaký je mezi nimi rozdíl, vyplývá z následující tabulky:

Druh dohodyDohoda o provedení práceDohoda o pracovní činnosti
Způsob sjednáníPísemněNelze sjednat stejně druhově vymezenou práci, kterou vykonává na základě pracovní smlouvy u téhož zaměstnavatelePísemněNelze sjednat stejně druhově vymezenou práci, kterou vykonává na základě pracovní smlouvy u téhož zaměstnavatele
Rozsah práceMax. 300 hodin za rok pro téhož zaměstnavateleMax. v průměru polovina stanovené týdenní pracovní doby
Doba trváníMusí být uvedeno datum,kdy končíDoba určitá
Rozvrhování pracovní dobyNeníNení, ale rozsah pracovní doby musí být sjednán
Pracovní dobaMax. 12/24 hodinMax. 12/24 hodin
Překážky na straně zaměstnanceNelze uplatnitNelze uplatnit, pokud nebylo sjednáno v dohodě
DovolenáNelze čerpatNelze čerpat, pokud nebylo sjednáno dohodou
OdměňováníZa odvedenou práci náleží odměna dohodnutá v DPP, nesmí být nižší než minimální mzdaZ odměny nad 10 tis. Kč odvádí zaměstnanec pojistnéZa odvedenou práci náleží odměna dohodnutá v DPČ, nesmí být nižší než minimální mzdaPojistné odvádí zaměstnavatel
Cestovní náhradyNelze uplatnit, pokud nebylo sjednáno v dohodě, jakož i místo pravidelného pracoviště pro tyto účelyNelze uplatnit, pokud nebylo sjednáno v dohodě, jakož i místo pravidelného pracoviště pro tyto účely
Bezpečnost práceZajišťuje si zaměstnanec sám, včetně osobních ochranných pracovních prostředkůZaměstnavatel nezodpovídá ani v případě vzniku a odškodnění úrazuZajišťuje zaměstnavatel
Zdravotní prohlídky před uzavřenímdohodyPovinné, neboť součástí výkonu práce je činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny zvláštním předpisem (zákonem o silničním provozu)Povinné, neboť součástí výkonu práce je činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny zvláštním předpisem (zákonem o silničním provozu)
Vstupní lékařskou prohlídku provádíVýhradně u smluvního poskytovatele lékařských služebVýhradně u smluvního poskytovatele lékařských služeb
Ukončení před uplynutím sjednané dobyVždy písemně:§ dohodou ke sjednanému dni§ 15-denní výpovědí§ okamžitým zrušením, bylo-li sjednáno pro případy, kdy je možné zrušit pracovní poměrVždy písemně:§ dohodou ke sjednanému dni§ 15-denní výpovědí§ okamžitým zrušením, bylo-li sjednáno pro případy, kdy je možné zrušit pracovní poměr

Dohoda o provedení práce se stává poslední dobou poměrně častým způsobem přidělování práce. Její pravidla jsou podrobně vymezena v ust. §74–77 ZP. Za zmínku stojí případy, kdy si zaměstnanec vydělá na základě DPP v kalendářním měsíci více než 10 tis. Kč: Je povinen odvést z této částky pojistné a odvodům podléhá celá odměna, nikoliv pouze částka přesahující 10 tis. Kč.