Zabezpečení místa vzniku pracovního úrazu

Zaměstnavatel má povinnost zajistit místo úrazu. Místo úrazu je nutné ponechat v původním stavu(popř. je třeba zdokumentovat změny vzniklé při provádění neodkladných úkonů), a to až do příjezdu Policie ČR, respektive do zdokumentování pro potřeby vyšetření příčin a okolností zaměstnavatelem.

Důležité: Zaměstnavatel je povinen bez vážných důvodů neměnit stav na místě úrazu!

Vyšetřování pracovního úrazu

Zaměstnavatel, u něhož k pracovnímu úrazu došlo, je povinen objasnit příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu za účasti zaměstnance, pokud je to možné s ohledem na jeho zdravotní stav, dále za účasti svědků a také za účasti příslušného odborového orgánu nebo zástupce pro oblast BOZP.

O pracovním úrazu zaměstnance jiného zaměstnavatele (např. zaměstnance vyslaného na pracovní cestu nebo dočasně přiděleného agenturou práce) je zaměstnavatel, u něhož k úrazu došlo, povinen bez zbytečného odkladu uvědomit zaměstnavatele úrazem postiženého zaměstnance, umožnit mu účast na objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu a seznámit ho s výsledky tohoto objasnění.

Zaměstnanec a ostatní spoluzaměstnanci, kteří byli vzniku pracovního úrazu přítomni, mají povinnost podle svých možností a schopností poskytnout zaměstnavateli součinnost při objasňování a vyšetřování pracovního úrazu.

Důležité: Nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že byl v souvislosti s pracovním úrazem spáchán trestný čin, je zaměstnavatel povinen ohlásit pracovní úraz a zaslat záznam o úrazu územně příslušnému útvaru Policie ČR. Vždy tak musí učinit, došlo-li ke smrtelnému úrazu. Vyšetřování pracovního úrazu pak provádí Policie ČR; i v těchto případech však zůstává na zaměstnavateli povinnost objasnit příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu.

Poučení a souhlas poškozeného

V případě vniku pracovního úrazu (nemoci z povolání) je nutné, aby zaměstnanec nejprve uplatnil svoje nároky u odpovědného zaměstnavatele. Zákoník práce nestanoví pro takové uplatnění žádné formální požadavky ani náležitosti, ani písemnou formu. Písemná forma je však velmi vhodná a lze ji doporučit, zejména z pohledu následné důkazní pozice.

Zaměstnavatelé (jejich naprostá většina, s výjimkou těch, kteří poruší tuto svou povinnost) jsou pro případ své odpovědnosti za škodu způsobenou pracovním úrazem (nemocí z povolání) přímo ze zákona pojištěni, proto se vyjasňování výše odškodnění a předkládání dokladů odehrává ve vzájemné spolupráci poškozeného zaměstnance, odpovědného zaměstnavatele a pojišťovny.

Je proto vysoce žádoucí, aby zaměstnavatel poskytl poškozenému zaměstnanci náležité poučení a odpovídající pomoc. Poškozený zaměstnanec nemůže uplatňovat svoje nároky na odškodnění pracovního úrazu přímo vůči pojišťovně zaměstnavatele, neboť k ní není v žádném přímém právním vztahu. Role pojišťovny spočívá v tom, že plní za odpovědného zaměstnavatele poškozenému zaměstnanci jeho nároky, které mu příslušejí podle zákoníku práce a souvisejících předpisů.

Problematikou odškodňování pracovních úrazů a odpovědností zaměstnavatele se budeme zabývat v následujících lekcích.