Zabránění v jízdě řidiči motorového vozidla a zadržení řidičského průkazu

Policista může podle § 118a zákona přikázat řidiči motorového vozidla jízdu na nejbližší místo k odstavení vozidla a zabránit v jízdě použitím technického prostředku nebo odtažením vozidla, jestliže řidič:

 • je podezřelý, že bezprostředně předtím zavinil dopravní nehodu, při které došlo k usmrcení či těžké újmě na zdraví;
 • ujel z místa dopravní nehody, na níž měl bezprostředně před tím účast a kterou byl povinen oznámit Policii ČR;
 • je podezřelý, že požil alkoholický nápoj či užil jinou návykovou látku během jízdy;
 • je podezřelý, že řídil motorové vozidlo bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky či v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, kdy byl ještě pod jejich vlivem;
 • se přes výzvu odmítl podrobit vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem či jinou návykovou látkou;
 • řídil motorové vozidlo, aniž by byl držitelem řidičského oprávnění pro příslušnou skupinu vozidel;
 • řídil motorové vozidlo, přestože mu byl soudem uložen trest nebo správním orgánem podle zákona o přestupcích uložena sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel.

 Důležité
Za tyto přestupky je příslušník Policie ČR oprávněn zadržet řidičský průkaz.

Policista je dále oprávněn zabránit řidiči v jízdě, pokud:

 • je řidič podezřelý ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a existuje důvodné podezření, že se bude vyhýbat přestupkovému řízení a nesložil kauci jako záruku, že se dostaví ke správnímu orgánu k projednání přestupku;
 • existuje důvodné podezření, že bylo vozidlo odcizeno;
 • je vozidlo technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích;
 • vozidlo svými rozměry, rozměry jízdní soupravy či nákladu nebo nejvyšší povolenou hmotností překračuje povolené hodnoty stanovené zvláštním právním předpisem;
 • existuje důvodné podezření, že bylo vozidlo užito k nepovoleným závodům na silnici.


Působnost Policie ČR

Řidič, jehož vozidlo zastavila policie, si může položit otázku, k čemu všemu je vlastně policie oprávněna, čemu se na její výzvu musí podrobit a co už je nad rámec zákona. Považujeme proto za důležité shrnout v této podkapitole rozsah pravomocí Policie ČR.

Policie ČR je oprávněna k následujícím úkonům:

 • kontroluje dodržování povinností účastníků a pravidel provozu na pozemních komunikacích a podílí se na jeho řízení;
 • objasňuje dopravní nehody a vede evidenci dopravních nehod;
 • projednává v blokovém řízení přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích;
 • provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích;
 • dává pokyny k řízení provozu na pozemních komunikacích;
 • zastavuje vozidla, zabrání v jízdě řidiči, zakazuje řidiči jízdu na nezbytně nutnou dobu nebo mu přikazuje směr jízdy;
 • vyzývá řidiče k prověření, zda není ovlivněn alkoholem či jinou návykovou látkou;
 • vyzývá řidiče k předložení dokladů k řízení a provozu vozidla;
 • rozhoduje o odstranění vozidla, je-li překážkou provozu na pozemní komunikaci, nebo vozidla, které neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti;
 • používá technické prostředky k zabránění odjezdu vozidla;
 • vybírá kauce;
 • zadrží osvědčení o registraci vozidla (při zjištění nebezpečné závady na vozidle);
 • zajistí vozidlo nebo osvědčení o registraci vozidla (je-li policista oprávněn vybírat kauci a řidič kauci na výzvu nesloží).

 Důležité
Je rozšířeným omylem, že Policie ČR kontroluje kartičky, které vydávají autoškoly jako doklad o školení řidičů referentských vozidel. Vydávání kartiček není stanoveno žádným právním předpisem.

Ke kontrole školení řidičů referentských vozidel jsou oprávněny výhradně oblastní inspektoráty práce nebo odborové svazy.