Zásady mentoringu

Role a kompetence mentora a mentee jsou přesně vymezeny. Úspěšný mentoring vychází z tohoto desatera zásad.

Zásada č. 1: Rolí mentora je reagovat na potřeby rozvoje mentee. Mentoři mají oproti mentee takové postavení, že není vztahem mentoringu ohroženo.
Zásada č. 2: Mentor i mentee mají stejnou odpovědnost za rozvoj vztahu mentoringu, za jeho hladký průběh a dosažení stanoveného cíle.
Zásada č. 3: Záležitosti řešené v rámci vztahu mentoringu jsou považovány za důvěrné. Vztah obou stran je rovnocenný, založený na vzájemné důvěře.
Zásada č. 4: Mentor a mentee si předem stanoví časový harmonogram podle možností obou stran.
Zásada č. 5: Mentor a mentee vzájemně respektují svůj čas a závazky (povinnosti).
Zásada č. 6: Povinnosti nesmějí být zneužívány mimo rámec mentoringu.
Zásada č. 7: Ve vztahu je uplatňován pro-aktivní přístup, v němž mentor vyzývá a podporuje mentee a poskytuje mu konstruktivní zpětnou vazbu. Mentee se snaží vypořádat s jakoukoliv oblastí rozvoje.
Zásada č. 8: Vztah trvá po dobu vzájemně odsouhlasenou oběma stranami. Po jejím uplynutí může buď pokračovat, nebo skončit.
Zásada č. 9: Obě strany mají možnost po vzájemné dohodě z projektu vystoupit.
Zásada č. 10: Vztah mentoringu je zcela dobrovolný.

Smysl mentoringu

Základní funkcí mentoringu je profesní a sociální rozvoj mentee v organizaci. Vztah mezi mentorem a menteem se zakládá na principu důvěry, proto mívá neformální podobu. Mentor se stává rádcem, na kterého se nový pracovník může obracet, vzniknou-li vztahové problémy s manažerem či některým spolupracovníkem. Může se mu ovšem také svěřit s problémy osobního rázu. Je velmi důležité, aby si mentee mohl vybrat svého mentora sám.

Důležité: V některých společnostech je mentoring pojat méně formálně. Zakládá se především na důvěře a vztah mezi mentorem a menteem je obvykle velmi osobní. Doporučujeme proto soustředit se nejen na odbornost a schopnosti mentora, ale rovněž na jeho osobnost.

Také může být dobré oddělit mentoring od managementu. Manažer by neměl ve společnosti plnit úlohu mentora svého přímého podřízeného, pokud předpokládáme, že vztah přeroste ve vztah osobní (přátelský).

Výhody a nevýhody mentoringu

výhody

nevýhody

vlastní iniciativa nového pracovníka

nebezpečí volby nevhodného mentora

uvědomělá volba mentora

ztráta času pro obě strany, pokud se mentoring nedaří

vytvoření neformálního vztahu na pracovišti

 

Jak si vybudovat dobré vztahy

Zabývali jste se již otázkou, jak si vybudovat dobré vztahy a získat důvěru? Základem vytvoření dobrých vztahů je projev upřímného zájmu o druhého a vytvoření vzájemné důvěry.

Důležité: Důvěra a budování dobrých vztahů je základem vedení lidí a mentoringu.

Teprve na základě důvěrného vztahu můžeme řešit otázky: Jak nabídnout podnětné nápady? Jak pomoci zvýšit sebevědomí? Jak podnítit profesionální chování? Jak konfrontovat negativní chování a postoje? Jak učit příkladem?

Základem je působit důvěryhodně!

Prvním pilířem důvěry je sebedůvěra. Člověk musí věřit sám sobě, být opravdový a stát se hodným důvěry, tedy někým, komu lze věřit, kdo si zaslouží důvěru. Pokud o sobě člověk pochybuje, nemůže důvěřovat svému okolí. Jak prohlásil kardinál de Retz: „Člověk, který nedůvěřuje sám sobě, nikdy nemůže skutečně důvěřovat nikomu jinému“.

Covey popsal čtyři základní pilíře budování důvěry:

 1. Integrita
 2. Úmysly
 3. Způsobilost
 4. Výsledky

Integrita

První složkou důvěryhodnosti je integrita. V prvé řadě to znamená plnit své závazky. Ať už se jedná o závazky vůči sobě, dané sliby nebo závazky vůči okolí. Pokud osoba neplní závazky, stává se nedůvěryhodnou, ač se snaží sebevíce. Měli bychom si dávat jen taková předsevzetí, která jsme schopni splnit.

Angličané mají pro plnění krásné slovní spojení „gentleman agreement“ – džentlmenská dohoda. V našich končinách jsme velmi ovlivněni germánskou, resp. německou tradicí. Vše musí být na papíře, jinak to neplatí. V některých zemích však například v běžných obchodech písemné smlouvy nejsou. Stačí pouze ústní dohoda a nikoho by ani nenapadlo tvrdit, že je neplatná.

Důležité: Být nositelem integrity znamená stejně myslet, stejně se vyjadřovat a stejně jednat. Jinými slovy: vyznačovat se čestností, tj. mluvit a jednat pravdivě a současně zanechat v druhých dojem, že tomu tak opravdu je.

Intergrita znamená:

 • Soulad – nositel integrity dělá, co říká, přičemž veškeré jeho uvažování, vyjadřování
  i jednání je v souladu s jeho vyznávanými hodnotami a přesvědčením (vírou).
 • Skromnost a pokoru – uvědomuje si své přednosti i slabiny a snaží se spolupracovat nezištně s druhými, kteří mají potřebné komplementární přednosti.
 • Odvahu – jde o odvahu nositelů integrity „dělat správné věci“, i když je to obtížné
  a někdy i osobně či společensky zdánlivě nepřijatelné.

Úmysly

Úmysly jsou pevně spjaté s naší osobností. Míváme sklon posuzovat úmysly druhých na základě vlastních zkušeností. To je důvod, proč lidé často nedůvěřují svému okolí. Vyvozují mylné závěry z počínání svého okolí.

Důležité: Míra integrity a zaměření úmyslů jsou základním pilířem důvěryhodnosti.

Sebelépe formovaný a zamýšlený základní kámen důvěryhodnosti (integrita + úmysly) ještě nezaručuje, že bude konkrétní subjekt svým okolím vnímán jako důvěryhodný. K dosažení externě vnímané důvěryhodnosti musí mít rovněž potřebnou způsobilost k výkonu
a rozvoji svého poslání a skutečně dosahovat účelných výsledků
. Jinými slovy neobejdeme se bez žádoucí kompetence (způsobilost + výsledky).

Způsobilost

Způsobilost je pro vznik důvěry velice důležitá. Spočívá v klíčových kompetencích, jimiž jsou znalosti, dovednosti a zkušenosti.

Pro vyjádření individuální způsobilosti použil Covey akronym „NPSZS“, který značí, že způsobilost jedince je dána jeho:

 • nadáním – tzv. „narozeninové dary“ (vlohy, silné stránky a přednosti),
 • postoji – paradigmata, z nichž „vyvěrá“ vnímání světa, sebe samého a způsob jakým člověk žije,
 • schopnostmi – co skutečně jedinec umí a ovládá automaticky,
 • znalostmi – syntéza naučených a osvojených vědomostí, které jsou výsledkem vnímání okolního prostředí i sebe samého,
 • stylem – jedinečný, originální, konkrétní přístup a projev osobnosti jedince.

Výsledky

Poslední složkou jsou plody našeho snažení. Výsledky jsou důvodem, proč vlastně vše podnikáme. Bez výsledků by celé snažení nemělo smysl. Výsledkem nemusí být nějaký hmatatelný výrobek, může to být i nějaký postup či směrnice. Výsledky jsou však hodně závislé na ostatních třech pilířích. Člověk může být v obchodě úspěšný, pokud ale dosáhl výsledku ne zcela čistými metodami, jeho důvěryhodnost rapidně klesá.