Zásady práce s žáky s PAS

Existuje několik jednoduchých obecných zásad, kterými je dobré se v rámci vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami řídit.

Patří mezi ně:

 • dodržování postupů stanovených v doporučení školského poradenského zařízení,
 • dodržování postupů stanovených v IVP,
 • spolupráce s odborníky,
 • dodržování struktur hodin,
 • používání pomůcek – tabulky, schémata, obrázky,
 • vizualizace – zejména zápisy na tabuli – přehledné, stručné, strukturované,
 • důkladné procvičování – různé způsoby a formy,
 • tvořivost,
 • využívání různých metod práce – projekty, skupinová práce,
 • vyhledávání a používání aktuálních informací,
 • empatie a nadhled, snaha o bezpředsudkové myšlení,
 • spolupráce s asistenty pedagoga a ostatními učiteli,
 • sebehodnocení a sebekritika.