Zasílání záznamu o úrazu

Záznam o úrazu zasílá škola nebo školské zařízení za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do pátého dne následujícího měsíce. Vždy jej zasílá dvěma institucím:

  • zdravotní pojišťovně žáka,
  • České školní inspekci.

V případě, že se jedná o smrtelný úraz, zasílá škola nebo školské zařízení záznam do 5 pracovních dnů po podání hlášení nebo po aktualizaci záznamu:

  • zřizovateli,
  • zdravotní pojišťovně žáka,
  • České školní inspekci
  • místně příslušnému útvaru Policie České republiky.

Pokud zřizovatel písemně vyzve školu, je rovněž povinna mu v jakémkoliv případě zaslat záznamy o úrazu a jejich aktualizaci.

Zároveň platí, že škola vždy k 30. září vyrozumí Českou školní inspekci o aktualizacích záznamů o úrazech v uplynulém školním roce. Vyrozumění musí obsahovat pořadové číslo a školní rok záznamu a zároveň důvodu aktualizace. Zasílání záznamu o úrazech České školní inspekci probíhá prostřednictvím vyplňování elektronických formulářů v systému InspIS DATA.