Zastavování vozidel

Za určitých okolností má hned několik osob z různých důvodů právo zastavit jedoucí vozidlo. Neuposlechnutí jejich pokynu může znamenat velmi neblahé následky, proto o nich stručně pojednáme v této kapitole.

Oprávnění k zastavování vozidel mají podle § 79 zákona tyto osoby:

 • policista ve stejnokroji nebo vojenský policista ve stejnokroji;
 • strážník obecní policie ve stejnokroji v následujících případech:
  • o před přechodem pro chodce, jestliže to situace na přechodu vyžaduje;
  • o jsou-li řidič vozidla či přepravovaná osoba podezřelí ze spáchání přestupku týkajícího se bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích;
 • zaměstnanec dráhy v blízkosti železničního přejezdu;
 • účastník dopravní nehody, vyžadují-li to okolnosti;
 • dopravci, musejí-li zajistit bezpečné vystoupení cestujících z dopravních prostředků mimo zastávku;
 • vedoucí organizovaného útvaru školní mládeže, dětí a průvodce zdravotně postižených osob při přecházení vozovky;
 • průvodce vedených nebo hnaných zvířat;
 • osoby ve výstražné vestě vykonávající práce spojené se správou, údržbou, měřením, opravami a výstavbou pozemní komunikace a k zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích;
 • osoba ve výstražné vestě pověřená obecním úřadem k zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže přes pozemní komunikaci v blízkosti školního zařízení;
 • celník ve stejnokroji při výkonu činnosti;
 • příslušník Generální inspekce bezpečnostních sborů s vnějším označením;
 • osoba uvedená v povolení zvláštního užívání pozemní komunikace spočívajícího v pořádání sportovní, kulturní, náboženské, zábavní či obdobné akce podle zákona o pozemních komunikacích, dosáhla-li věku 18 let;
 • osoba uvedená v povolení zvláštního užívání podle zákona o pozemních komunikacích jako doprovod při přepravě zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů.

Uvedené osoby dávají znamení k zastavení vozidla vztyčenou paží či zastavovacím terčem a za snížené viditelnosti červeným světlem, kterým pohybují v horním půlkruhu.

Policisté, vojenští policisté, strážníci a celníci musejí být při zastavování vozidel oblečeni ve stejnokroji.

Důležité
Nezastavení vozidla na pokyn výše uvedených osob je sankcionováno 5 body a finančním postihem do 3 000 Kč. Při opakování tohoto přestupku dva- a vícekrát během 12 po sobě jdoucích měsíců platí zákaz řízení vozidla na 1–6 měsíců.

Měření rychlosti vozidel

O měření rychlosti pojednává § 79a zákona. Za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích je policie a obecní policie oprávněna měřit rychlost vozidel. Obecní policie tuto činnost vykonává výhradně na místech určených policií, postupuje přitom v součinnosti s policií.

 Důležité
Někteří řidiči občas tvrdí, že měření rychlosti provádí i Celní správa. Toto tvrzení nemá žádné právní opodstatnění.