Záznam o úrazu

Záznam o úrazu škola nebo školské zařízení vyhotovuje když:

  • jde o úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnost dítěte, žáka nebo studenta ve škole nebo školském zařízení minimálně 2 po sobě jdoucí vyučovací dny,
  • jde o smrtelný úraz,
  • je záznam vyžadován zákonným zástupcem dítěte (nehledě na následky úrazu či délku absence ve škole),
  • pokud je pravděpodobné, že bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem.

Záznam o úrazu je v každém případě vyhotoven ve dvou kopiích, kdy jednu škola předá zletilému žákovi, či zákonnému zástupci, pokud je žák nezletilý.

Podoba záznamu:

Záznam o úraze má předepsanou podobu, tedy se připraví v rámci formuláře, jehož vzor je uveden v příloze vyhlášky. Tento vzor zároveň naleznete v dokumentech přiložených k 2. lekci.

Pozor, záznam vypisujeme velmi pečlivě, může s ním být pracováno i později, například jako se součástí vyšetřování či soudního jednání.

Upozornění:
Záznam se v současné době vypisuje i zasílá elektronicky ČŠI.