Zdravotní pojištění a otázka zajištění očkování dítěte/žáka cizince

Poměrně komplikovaná je otázka zdravotního stavu dítěte a očkování. Roli zde hraje zajištění veřejného zdravotního pojištění. Z veřejného zdravotního pojištění jsou ze zákona pojištěny všechny osoby, které mají trvalý pobyt na území ČR, tedy také cizinci s trvalým pobytem a jejich rodinní příslušníci, i děti občanů jiného členského státu EU nebo také Švýcarska, kteří jsou zde zaměstnáni, případně pracují jako OSVČ.

Ředitele mateřské školy musí zajímat otázka týkající se zdravotního stavu dítěte a očkování. Ovšem pouze v případě, že se jedná o dítě, které neplní povinné předškolní vzdělávání. V případě povinného předškolního vzdělávání a povinné školní docházky nemá zákonný zástupce dítěte povinnost dokladovat očkování dítěte/žáka.

Dá se říci, že rovina zajištění vzdělávání je postavena nad rovinou zajištění veřejného zdraví. Pokud má být do mateřské školy přijato dítě, které neplní povinné předškolní vzdělávání, musí být řádně očkováno dle schématu, které odpovídá legislativnímu rámci České republiky. Pokud očkováno není, musí si povinnou vakcinaci doplnit.

Zde však narážíme na skutečnost, že při realizaci povinného předškolního vzdělávání ředitel školy nemůže povinné očkování požadovat. Připomeňme také, že v očkovacím schématu České republiky již není zařazeno očkování proti tuberkulóze. Je ale známo, že zejména v oblastech bývalého sovětského bloku, například na Ukrajině, je výskyt otevřené formy tuberkulózy stále velkým problémem.

  • Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k problematice očkování a přijetí dítěte do mateřské školy

Pro přijetí dítěte do mateřské školy je třeba, aby bylo očkováno v rozsahu nejméně jedné dávky očkovací látky proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám, a dále aby v případě očkování hexavakcínou bylo dítě očkováno ve schématu minimálně 2+1 dávka. Z hlediska zachování kolektivní imunity v mateřských školách a dalších vymezených zařízeních je výše uvedené očkování dostačující.

Očkovací kalendář dítěte:

Co by ovšem mělo ředitele zajímat také u přijetí dítěte/žáka plnícího povinné předškolní vzdělávání a povinnou školní docházku, je zdravotní stav dítěte/žáka. Dalšími účastníky veřejného zdravotního pojištění jsou také děti azylantů, žadatelů o azyl a cizinců požívajících dočasné ochrany. Ostatní cizinci ani jejich děti nejsou účastníky veřejného zdravotního pojištění, a jsou tedy odkázáni na komerční pojištění. To je ale z pohledu azylanta neúnosně drahé. I tak je však v případě přijímání dítěte nutné dodržet legislativní rámec. Dítě musí být zdravé, zákonný zástupce by měl doložit potvrzení o bezinfekčnosti a očkování odpovídající očkovacímu schématu ČR. Otázka pojištění je klíčová také z hlediska rizik spojených s úrazy dětí a případného pojistného plnění.

Na základě § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. je při přijímání dětí nutné dodržovat podmínky stanovené dalším právním předpisem, a to zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.