Zdravotní prohlídky zaměstnanců používajících v pracovněprávním vztahu motorová vozidla

Obecná povinnost zdravotních prohlídek je stanovena zákoníkem práce v § 103 odst. 1. Nejdůležitější povinnosti zaměstnavatele vztahující se ke zdravotním prohlídkám shrnuje následující „checklist“, jehož prostřednictvím si můžete zkontrolovat, zda je na vašem pracovišti vše v pořádku:


1) Žádný zaměstnanec nevykonává zakázané práce.


2) Žádný zaměstnanec nevykonává práce neodpovídající jeho zdravotní způsobilosti.


3) Všichni zaměstnanci byli informováni o tom, který poskytovatel pracovnělékařských služeb jim poskytuje pracovnělékařské služby.


4) Všichni zaměstnanci byli informováni o tom, jakým druhům očkování a jakým pracovnělékařským prohlídkám a vyšetřením jsou povinni se podrobit.


5) Každému zaměstnanci bylo umožněno podrobit se těmto očkováním, pracovnělékařským prohlídkám a vyšetřením v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.


Četnost povinných lékařských prohlídek

V případě řidičů s profesním průkazema řidičů, kteří mají v pracovní smlouvě uvedenu profesi „řidič“, je četnost prohlídek stanovena § 87 zákona č. 361/2000 Sb. takto: do 50 let věku 1× za 2 roky, nad 50 let věku 1× ročně.

Ostatní držitelé řidičského oprávnění jsou povinni se podrobit pravidelné lékařské prohlídce nejdříve 6 měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky.

 Důležité

Tato povinnost se týká všech držitelů řidičského oprávnění, nikoliv pouze řidičů v pracovněprávním vztahu.

V současné době je velmi zavádějící, sporné a nedostatečně právně vyjasněné kdo je oprávněn provádět zdravotní prohlídky řidičů referentů, zda musí tyto prohlídky provádět výhradně smluvní poskytovatelé pracovně lékařských služeb, nebo tzv. „registrující poskytovatel“ (lékař zvolený na základě svobodné volby lékaře), pokud se jedná o zaměstnance zařazené do I. kategorie.

S odvoláním na § 54, písm. b), odst. 2 může zaměstnavatel, jde-li o práce zařazené do kategorie první podle zákona o ochraně veřejného zdraví a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny prováděcím právním předpisem podle § 60, zákon č. 373/2011 Sb. nebo jinými právními předpisy, zajišťovat provádění pracovnělékařských prohlídek, posuzování zdravotní způsobilosti k práci a vydávání lékařských posudků o zdravotní způsobilosti k práci na základě písemné žádosti u poskytovatele, který je registrujícím poskytovatelem zaměstnance nebo osoby ucházející se o zaměstnání, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak.

Prováděcími právními předpisy k § 60, zákon č. 373/2011 Sb. jsou jednoznačně uvedeny:


•  Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů


•  Vyhláška č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti (příslušníků bezpečnostních sborů)


•  Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů


•  Zákon č. 585/2004 Sb., branný zákon ve znění pozdějších předpisů


•  Vyhláška č. 103/2005 Sb., o zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě.

Pod pojmem, „pokud jiný právní předpis nestanoví jinak“ je citováno znění, např. § 247 zákoníku práce, což se týká mladistvých zaměstnanců.

Žádná současná právní úprava doposud jednoznačně neuvádí, že tvz. prováděcí právní předpis k § 60, zákon č. 373/2011 Sb., je jednoznačně příloha č. II, vyhl. č. 79/2013 Sb., která uvádí práce s riziky ohrožení zdraví, a proto tyto lékařské prohlídky musí jednoznačně vykonávat pouze smluvní poskytovatel pracovních služeb, i když se jedná práce zařazené do I. kategorie.

Tyto názory se velmi často vyskytují mezi lékaři, dále na internetu, mezi právními a bezpečnostními poradci, ale doposud bez podání jednoznačného právního důkazu.

Četnost zdravotních prohlídek řidičů referentů je stanovena vyhláškou č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, přílohou č. 2, kap. II. „Rizika ohrožení zdraví“, odst. 5 „Řízení motorových vozidel s výjimkou řidičů podle § 87 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, pokud je tato činnost vykonávána jako obvyklá součást výkonu práce nebo jsou do místa výkonu práce přepravovány další osoby“.

Četnost prohlídek je následující: do 50 let věku 1× za 6 let, nad 50 let věku 1× za 4 roky.

Rozsah prohlídek řidičů referentských vozidel je stanoven přílohou č. 3 vyhlášky č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, a vyhláškou č. 79/2013 Sb.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, orientační vyšetření zraku (ostrost, barvocit a prostorové vidění – perimetr).

Periodické prohlídky: základní vyšetření, orientační vyšetření zraku (ostrost, barvocit a prostorové vidění – perimetr).

Zaměstnavatelé se často zajímají o to, jak dlouhé by takové vyšetření mělo být. Doba trvání těchto prohlídek je na základě přílohy č. 1 vyhlášky č. 79/2013 Sb. stanovena následovně:

  • u vstupní prohlídky by měla činit minimálně 40 minut,
  • u periodické prohlídky by měla činit minimálně 30 minut.

Poznámka:

Po lékařích provádějících tato vyšetření nelze dodržení doby prohlídky vymáhat taxativně. Vždy záleží na stanovisku lékaře, věku pacienta, zjištění dalších onemocnění ze zdravotnické dokumentace apod.

Velmi často jsou zdravotní prohlídky řidičů referentských vozidel zařazovány do kategorie tzv. periodických prohlídek dle odst. 3, § 11, vyhl. č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, Jedná se o tzv. prohlídky zaměstnanců vykonávajících práci nebo činnost, jejichž součástí je riziko ohrožení zdraví. Perioda u těchto prohlídek je do 50 let věku 1 x za 4 roky, nad 50 let věku 1 x za 2 roky.

Zařazení zdravotních prohlídek řidičů referentských vozidel do této kategorie nemá žádné právní opodstatnění, četnost prohlídek řidičů referentských vozidel tato vyhláška jasně stanovuje v příloze II. Riziko ohrožení zdraví, odst. 5, řízení motorových vozidel.

Vzory formulářů potřebných k lékařským prohlídkám vám poskytneme ve 4. lekci tohoto e-Learningu.