Zisk a jeho formy

Lecke folyamat
0% kész

Ve výkazu zisku a ztráty se můžeme setkat s výsledkem hospodaření (ziskem nebo ztrátou) v mnoho podobách. Jeho členění je závislé především na typu činnosti, ze které byl získán. Pro účely finanční analýzy, hodnocení managementu či mezipodnikové srovnání je však praktické používat i jiné formy zisku.

Nejčastěji se můžeme setkat s těmito pojmy a zkratkami:

  • EAT (Earnings after taxes) – čistý zisk,
  • EBT (Earnings before taxes) – zisk před zdaněním,
  • EBIT (Earnings before interests and taxes) – zisk před zdaněním a nákladovými úroky,
  • EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zisk před zdaněním, nákladovými úroky a odpisy,
  • NOPAT (Net operation profit after tax) – provozní zisk po zdanění, nejbližší výpočet můžeme provést jako provozní výsledek hospodaření * (1 – daňová sazba).

Formu výpočtu jednotlivých úrovní poté znázorňuje následující schéma:

Výsledek hospodaření za účetní období (EAT)
+ daň z příjmů za běžnou činnost
+ daň z příjmů za mimořádnou činnost                   
= Zisk před zdaněním (EBT)
+ nákladové úroky                              
= Zisk před zdaněním a úroky (EBIT)
+ odpisy                                                        
= Zisk před zdaněním, úroky a odpisy (EBIDA)

Důvodů pro využití různých úrovní zisku je mnoho. V zásadě jde ale vždy o účel, pro který zisk využíváme. Pokud se například díváme na firmu očima jejích vlastníků, kteří zkoumají míru zhodnocení vložených prostředků, je smysluplné sledovat čistý zisk. Další formy zisku jsou využívány především s cílem eliminovat faktory s vlivem na zisk, které jsou mimo kompetence managementu a závisí spíše na legislativních podmínkách na daném trhu než na schopnostech vedení podniku.

Příklad
Představme si situaci, kdy jsou manažeři odměňováni prémiemi za výši dosaženého zisku. Čistý zisk je v roce 2018 na úrovni 20 000 000 Kč a daňová sazba 19 %. Pokud manažer zvýší efektivitu podnikání a dosáhne zisku vyššího o 200 000 Kč, bude mu přiznána prémie. V roce 2019 stoupne z důvodu deficitu státního rozpočtu daňová sazba o 1 %, navíc se kvůli rostoucí inflaci zvýší i úrokové sazby o 2 %. Ačkoli se managementu podařilo zvýšit produktivitu a tím i EBT o 1 % na hodnotu 24 938 272 Kč, zůstává po odečtení daně EAT na hodnotě 19 950 618 Kč (nebo díky zdražení úvěru i méně), a management tedy na slíbenou prémii nedosáhne. Obdobná situace může nastat i v případě změn podmínek odepisování.

Z toho důvodu všude tam, kde hodnotíme výkonnost firmy, efektivitu řízení, hodnotu firmy apod., využíváme úrovně zisku očištěné o externí, neovlivnitelné účinky.

Důležité!
Pozor na skutečnost, že zisk v jakékoli formě deklarovaný ve výkazu zisku a ztráty je údaj, který může být považován z jistého úhlu pohledu za virtuální. Existuje mnoho způsobů, jak pomocí kreativního účetnictví upravit zveřejňovanou výši účetního zisku. Důvodem může být snaha zvýšit hodnotu podniku pro eventuálního kupce (vyšší zisk) nebo naopak snížit daňovou zátěž (nižší zisk). Více o způsobech manipulace se ziskem si řekneme v kapitole věnující se finanční analýze. Další důvod, proč se může zisk jevit spíše jako virtuální hodnota, souvisí se samotnou podstatou jeho výpočtu. Jak již bylo popsáno, zisk představuje rozdíl mezi výnosy a náklady. Ve výkazu zisku a ztráty však není nikde ani zmínka, zda firma skutečně vyinkasovala peníze za poskytnuté výrobky a služby a stejně tak zda uhradila své náklady. Více si tuto situaci přiblížíme u výkazu o peněžních tocích.