Zvláštní pracovní podmínky určitých skupin zaměstnanců

Zdravotní postižení obecně je nepříznivý zdravotní stav, jehož důsledkem je vedle dalších nepříznivých účinků také pokles pracovní schopnosti osoby s tímto zdravotním postižením.

Právním předpisem, který upravuje zejména zvláštní pracovní podmínky osob se zdravotním postižením a dalších vybraných skupin zaměstnanců, je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Mezi skupiny zaměstnanců s právem na zvláštní pracovní podmínky, případně i na zvláštní zacházení patří podle zákona zaměstnankyně, zaměstnankyně-matky, zaměstnanci pečující o dítě a o jiné fyzické soby, mladiství zaměstnanci a dále zaměstnanci se zdravotním postižením.

Jako příklad si uveďme zvláštní pracovní podmínky a povinnosti v souvislosti se zvláštním zacházením s těmito chráněnými skupinami osob.

Zaměstnankyně, zaměstnankyně-matky, zaměstnanci pečující o dítě a o jiné fyzické osoby

Zaměstnankyně je zakázáno zaměstnávat pracemi, které ohrožují jejich mateřství.

 Důležité

Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou práce a pracoviště, jež jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce 9. měsíce po porodu.

Podle zákona je dále zakázáno zaměstnávat těhotnou zaměstnankyni, zaměstnankyni, která kojí, a zaměstnankyni-matku do konce 9. měsíce po porodu pracemi, pro něž nejsou podle lékařského posudku zdravotně způsobilé.

Zákoník práce upravuje i další omezení pro zaměstnávání zaměstnankyň, zaměstnankyň-matek, zaměstnanců pečujících o dítě a o jiné fyzické osoby. Tato omezení spočívají například v úpravě pracovní doby (pokud to dovolují provozní podmínky zaměstnavatele), v určitém omezení vysílání na pracovní cesty, v zařazování do směn, v nařizování práce přesčas a dalších úpravách.

Mladiství

Zákoník práce upravuje zvláštní pracovní podmínky zaměstnávání zaměstnanců mladších 18 let (mladiství zaměstnanci) a stanoví zaměstnavatelům zvláštní povinnosti při zaměstnávání mladistvých.

Zaměstnavatelé jsou povinni vytvářet příznivé podmínky pro všestranný rozvoj tělesných a duševních schopností mladistvých zaměstnanců též zvláštní úpravou jejich pracovních podmínek.

Zaměstnavatelé smějí zaměstnávat mladistvé zaměstnance pouze pracemi, které jsou přiměřené jejich fyzickému a rozumovému rozvoji, a poskytují jim při práci zvýšenou péči. Zaměstnavatelé jsou rovněž povinni na své náklady zabezpečit pro mladistvé zaměstnance pracovnělékařské prohlídky, se speciálním režimem a lhůtami. Dále je stanoven zákaz zaměstnávat mladistvé prací přesčas a v noci, pouze s výjimkami a za podmínek stanovených zákoníkem práce.

Osoby se zdravotním postižením a osoby zdravotně znevýhodněné

Osobám se zdravotním postižením se poskytuje zvýšená ochrana na trhu práce. Mají také právo na zvýšenou ochranu zdraví při práci a na zvláštní pracovní podmínky, které jsou stanoveny zvláštními právními předpisy.

Zvláštní právní předpisy stanoví i povinnosti zaměstnavatelů k zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením a k vytváření potřebných pracovních podmínek pro ně.